donderdag 10 april 2014

Een basisinkomen is als Haarlemmerolie


In de acht maanden die ik nu baanloos ben, zoek ik naar hoe ik mijn leven wil vormgeven. Dat ervaar ik als een interessant en zelfs heilzaam proces. Ik bewandel daarbij nog te veel paden, maar het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen heeft me stevig in zijn greep. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is een betaling zonder verplichtingen voor iedereen, die voldoende is om als volwaardig lid van de samenleving te kunnen functioneren. Inmiddels ben ik lid geworden van de Vereniging Basisinkomen en de Basis Inkomen Partij.


Op zoek naar meer informatie en inspiratie bezocht ik gisteren het interviewdebat over het onvoorwaardelijk basisinkomen in de Amsterdamse Academische Club van de Universiteit van Amsterdam. Twee keurig in het pak gestoken economiestudenten vuurden kritische vragen af op BIEN-oprichter en -erevoorzitter Guy Standing en UvA-hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer.

Gezien hun achtergrond begrijpelijk vroegen de studenten met name naar de financiële implicaties van zo’n basisinkomen. Ik gebruikte de gelegenheid om vragen te stellen door Guy Standing meer te laten ingaan op de ethische, humanitaire en sociale voordelen. Die pluspunten zijn er genoeg en die spreken mijns inziens een breder publiek aan. Een van Standings uitspraken licht ik er even uit ‘You have to proove you are a deserving poor’, oftewel in het huidige systeem van sociale zekerheid moet je bewijzen dat je recht op hebt op een uitkering (voorwaardelijk dus). Om dat recht te toetsen is een uitgebreid netwerk van controlerende instanties gecreëerd. Vanuit menselijk standpunt vindt hij dat systeem verwerpelijk (en ik ook). Het is gebaseerd op wantrouwen en maakt de (potentiële) ontvangers onzeker.
Paul de Beer denkt echter dat een onvoorwaardelijk basisinkomen in onze Westerse maatschappij moeilijk zal zijn in te voeren. Het vigerende ‘voor-wat-hoort-wat’-principe ziet hij als het voornaamste struikelblok, omdat het op gespannen voet staat met de onvoorwaardelijkheid van de uitkering.
Artikel 22 van de Universele verklaring van de rechten van de mens stelt: Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, […], of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. Het onvoorwaardelijk basisinkomen kan (moet) dus worden gezien als een mensenrecht.


Vandaag toog ik naar Brussel voor een conferentie met de titel ‘Unconditional Basic Income: Emancipating European Welfare’, voorgezeten door de European Economic and Social Committee.Vertegenwoordigers van diverse organisaties, die het onvoorwaardelijke basisinkomen prominent op hun agenda’s hebben, vonden hier een platform voor uitwisseling en inspiratie. Met name de toespraken van Amana Ferro (EAPN), Philippe Van Parijs (BIEN), Werner Rätz (Attac Duitsland) en Guy Standing (BIEN) waren van hoog gehalte door hun aansprekende inhoud en de inspirerende voordracht.
In een afsluitend Europees rondje schilderden tien representanten de situatie in hun land. Daaruit ontstond het beeld dat - zeker in het afgelopen jaar – het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen in rap tempo aanhangers wint. In Zwitserland vond men inmiddels zoveel draagvlak dat de bevolking gaat stemmen over invoering ervan. De economische crisis, de krimpende arbeidsmarkt, de wegvallende zekerheden, de tanende democratie, de groeiende sociale ongelijkheid, de afbrokkelende zorg en het besef dat we onze planeet uitputten plaveien steeds sneller de weg.

Vooralsnog blijft de politiek achter (bij de conferentie was slechts een enkele politicus aanwezig). Maar als sociaal-maatschappelijke en werknemersorganisaties (vakbonden) hun achterban blijven informeren en weten te mobiliseren zal de roep om een basisinkomen te luid worden om te negeren.
maandag 24 maart 2014

Het spinnen van een draadje in het semantische web

Vandaag bezocht ik het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) voor een zogenoemde ‘inklopdag’. Aanleiding was een tweet van archivaris Christian van der Ven die vrijwilligers zocht voor semantiseerwerk aan de ArchiefWiki. Dit betekenis geven aan digitale gegevens vind ik nuttig en leuk, dus – na een afspraak te hebben verschoven – toog ik per trein naar Den Bosch.

Chido Houbraken leidde dit project in met een korte presentatie. Enkele Nederlandse archiefinstellingen hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een ontologie met archiefterminologie met het doel deze aan te bieden aan DBpedia.
Daartoe wil men alle gedefinieerde en becommentarieerde termen uit de ArchiefWiki aanbieden als linked open dataset (in XML- en/of RDF-formaat) zodat deze als onderliggende standaard kan worden gebruikt door de archiefwereld; als het ware een draadje in het semantische web.
De ‘platte tekst’ uit de archiefwiki moet daartoe in velden worden ondergebracht. Op die manier krijgt deze namelijk een betekenis (semantiek) die voor computers begrijpelijk is.

Een legertje enthousiastelingen stortte zich daarom op de kleine 300 termen uit de Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003), de recentste standaard.
Via kopiëren, plakken en bewerken verdeelden we de gegevens over de velden van het door Tom Cobbaert ontworpen formulier. Iedereen nam een paar letters voor zijn rekening – ik de E, K en S - en onder het genot van een flinke hoeveelheid koeken, koffie, thee en frisdrank kon ik rond half vier naar Haarlem terugreizen.

Niet erg thuis in de archiefwereld heb ik een gezellige, zinvolle en leerzame dag beleefd. Bedankt Bosschenaren en veel succes met het project!

Deze tekst verscheen eerder op de website Archief 2.0 (met afbeelding)

maandag 17 februari 2014

Wil jij ook in vrijheid kiezen welk werk je doet?

In juli van het vorige jaar verloor ik mijn baan bij de Muziekbibliotheek van de Omroep die - meer dan twee decennia lang - een groot deel van mijn leven bepaalde. De aan de publieke omroep opgelegde bezuinigingen leidden tot sluiting van die bibliotheek, wier enorme collectie bladmuziek nu ontoegankelijk ligt te verstoffen. Ook andere muziek beherende instituten (NMI, MCN, TIN) zijn opgeheven of gekortwiekt, een kapitaal- en kennisvernietiging van ongekende proporties. Een plan om muziekcollecties onder te brengen in een op te richten nationaal bladmuziekinstituut in Den Haag lijkt genoeg draagvlak te hebben, maar het is nog in de verkennende fase.

Mijn gedwongen ontslag noopte mij te gaan nadenken over het vervolg van mijn (arbeidzame) leven.
  • Wat ga ik doen met de uren die ik niet meer aan mijn oude werkzaamheden - catalogiseren / digitaliseren / applicatie-, database- en websitebeheer / pr-activiteiten - kan besteden? 
  • Welke betekenis had mijn baan voor mij? 
  • Aan welke wensen/eisen zou een nieuwe baan moeten voldoen? 
  • Zou ik ook gelukkig kunnen zijn zonder betaald werk?
Hoe dichter ik bij beantwoording van die vragen kom, des te meer de conclusie zich opdringt dat voor mij een betaalde baan geen voorwaarde is om me gelukkig en waardevol te voelen. En als dat voor mij zo is geldt dat vast voor meer mensen. Hierop doordenkend ontstond bij mij de opvatting dat ieder mens in vrijheid een keuze zou moeten kunnen maken over hoe en waar zijn talenten en ambities in te zetten. In onze maatschappij wordt die keuze vooral bepaald door financiële overwegingen. Sterker nog, wanneer je geen betaald werk doet tel je maatschappelijk gezien minder mee. In een economie die ernaar streeft zo veel mogelijk productiviteit te bereiken met zo weinig mogelijk betaalde arbeidskrachten (werk), verbinden uitkerende instanties steeds meer verplichtingen aan het recht op een uitkering (met name het zoeken van betaald werk). Dit mechanisme van onverenigbare krachten gaat ten koste van tienduizenden uitkeringsgerechtigden.

Discussie over 'verplicht vrijwilligerswerk' voor bijstandsgerechtigden (5/2/2014)
Het werkt stigmatiserend, demotiverend en het levert veel stress op, omdat er niet voor iedereen betaald werk is of omdat men wordt verplicht werk te doen dat niet bij zijn interesse (opleiding) of talenten past. Daarnaast kampen scholen, (sport)verenigingen, buurtcentra en politieke, culturele of sociale organisaties met te kort vrijwilligers om het - soms oorspronkelijk betaalde - werk te doen.

In mijn zoektocht naar antwoorden op de hierboven aangegeven (levens)vragen ontdekte ik de beweging die ijvert voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Met dit voor elke meerderjarige burger levenslang gegarandeerde inkomen komt onze maatschappij los van het financiële dictaat en heeft men de vrijheid om zijn leven vorm te geven naar eigen goeddunken.
Uit persoonlijke gesprekken blijkt dat veel van mijn kennissen die vrijheid zouden willen, maar daarbij vooral praktische bezwaren zien en weinig vertrouwen in de medemens hebben ('dan gaat er bijna niemand meer aan het werk'). Beantwoord voor jezelf de volgende vraag eens eerlijk: "Zou ik stoppen met werken wanneer ik onvoorwaardelijk een maandinkomen, van zeg € 1150, zou krijgen?".
Denk je dat veel mensen een ander antwoord dan jij zouden geven? Bewijs jezelf een dienst, neem de tijd om dit film-essay eens aandachtig te bekijken. Het biedt je vast verrassende inzichten.Ik ben er inmiddels van overtuigd dat invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen veel goeds voor onze samenleving zal opleveren. Die overtuiging wil ik graag uitdragen. Momenteel bekijk ik welke manier het best bij me past. In de tussentijd meldde ik mij aan als lid van de Basis Inkomen Partij, die in Amsterdam, Bergen, Deventer en Utrecht deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

Ik ben zeer benieuwd wat jouw mening is in dezen. Schroom dus niet inhoudelijk te reageren!

dinsdag 11 februari 2014

Geslaagde mahjongdemonstratie in De Boskern

Afgelopen zaterdag mochten wij van Bamboe Acht ons verheugen in flink bezochte mahjongdemonstratie tijdens de Open Dag van sociaal cultureel centrum De Boskern in Hoofddorp. Meteen vanaf het aanvangs-tijdstip (11 uur) stonden er belangstellenden rond de twee tafels die gastvrouw Ellen Arendsen voor ons had vrijgemaakt.
In de weken rond de jaarwisseling maakte ik al met haar en haar collega Martin kennis dankzij clubgenote Shui Ying, die in De Boskern Tai chi-lessen geeft. Ik instrueerde er toen drie van Shui Yings cursisten.

Luuk en ik waren deze zaterdag aan de late kant na twee bussen te hebben gemist en ook nog eens een halte te laat te zijn uitgestapt. Blij verrast zagen we dat Anna, Leny, Mieke en Monique al volop aan het uitleggen en promoten waren.
Na een snel kopje thee nestelde ik me aan de tweede tafel, waarop een spel mét cijfers lag. Daar kon ik direct aan Wim, Bep en Maleise Lena de basisprincipes van mahjong vertellen. Met de stenen open sloegen we daarna aan het spelen tot Huub en Emmy de plaatsen van Bep en Lena overnamen. Ook met hen kwam ik al snel aan het spelen toe. Aan de andere tafel was in de tussentijd ook een geïnteresseerde aangeschoven op mee te spelen.
Iedereen die enige belangstelling toonde kreeg onze nieuwe folder mee. Wie weet zien we enkele van hen terug op een cursus, workshop of bij de club...

Deze tekst verscheen eerder op de website van mahjongclub Bamboe Acht (met afbeeldingen)

zondag 19 januari 2014

Een nuttige nieuwjaarsborrel

Gisteren bezocht ik de Nieuwjaarsborrel van Wikimedia Nederland, de organisatie achter online encyclopedie Wikipedia. Plaats van handeling was het gebouw waarin onder meer de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA) zijn gehuisvest.
Voorafgaand aan de borrel sprak Mireille Kok (hoofd Marketing en Services a.i. bij de KB) over de toenemende samenwerking tussen Wikipedia en instituten met grote collecties. De vijf wikipedians in residence spelen daarbij een essentiële rol.

Voorafgaand aan de borrel sprak Mireille Kok (hoofd Marketing en Services a.i. bij de KB) over de toenemende samenwerking tussen Wikipedia en instituten met grote collecties. De vijf wikipedians in residence spelen daarbij een essentiële rol. Wikimedia-president Ziko van Dijk lardeerde zijn toespraak met rake humor, maar was zeer serieus toen hij stelde dat 'vrijwilligers het grootste kapitaal van de maatschappij' zijn.
Vervolgens presenteerde Sandra Rientjes (directeur Wikimedia) de projecten die voor dit jaar op de agenda staan; onder meer een rond het boekenweekthema 'reizen'.

Tenslotte vertelde Ronn Boef op ongedwongen wijze over het project SG550, waarvan een doel is om zo veel mogelijk informatie en artikelen over de dit jaar 550 oude Staten-Generaal op Wikipedia te zetten.

Daarna sloot ik mij aan in een groepje dat een introductie kreeg in het editen van Wikipedia-lemmata. Bekijk mijn bijdragen hier.

Mijn belangrijkste doel was de organisatie en medewerkers rondom Wikipedia beter te leren kennen. Dat is mij tijdens de borrel en het afsluitende etentje goed gelukt.

Binnenkort zal ik contact opnemen met Wikimedia om te zien wat ik voor ze kan betekenen. 

Meer foto's (van Sebastiaan ter Burg)

donderdag 9 januari 2014

Komt een man bij de kapper

Als je mahjong aan de man wilt brengen is creativiteit een essentiële eigenschap. Niet omdat niemand het spel wil spelen, maar omdat weinigen het kennen en kunnen. Om daar verandering in te brengen ontpopten mede-bestuurslid Jan en ik ons afgelopen dinsdag tot etaleurs. Nu je het waarom weet (mahjongpromotie) praat ik je bij over het hoe en wat.
In de afgelopen seizoenen gaven we diverse demonstraties van 'het spel der 1000 wonderen' (o.a. bij Boekhandel Blokker in Heemstede, bij lifestylewinkel DengDeng in Haarlem, in spellenwinkel Walhalla in Hoofddorp en in Het Spellenhuis in Haarlem). Het werd tijd voor iets anders.
Jan gaat altijd naar dezelfde kapper (Martin de Vries haarverzorging) in het drukke centrum van Haarlem en eigenaresse Anja besteedt altijd veel aandacht aan haar etalage. Met het Chinees Nieuwjaar - 31 januari - aanstaande creëerden ze een typische win-winsituatie: zij een actuele, opmerkelijke etalage, wij een gratis en weinig arbeidsintensieve manier om mahjong te 'verkopen'.
Enthousiast over dit idee bood ik een aantal relevante attributen en mijn hulp aan. Een afspraak werd gemaakt en zo togen we met reclameborden, pas aangeschafte spellen, een fraaie waaier en wat promotiemateriaal en wat gereedschap naar de Jacobijnestraat 9zw. Tijdens de opbouw kwam een klant binnen die zich - met enkele vrienden - juist had opgegeven voor de beginnerscursus (start 22/1) die clubvoorzitter Wil periodiek geeft bij Casca. Wat een toeval!
In een kleine drie uur gaven wij - onervaren, goedwillende amateuretaleurs - vorm aan een uitstalraam dat al direct de aandacht van menig passant trok. Neem gerust een kijkje als je in de buurt bent!

Deze tekst verscheen eerder op de website van mahjongclub Bamboe Acht (met afbeeldingen)

woensdag 4 december 2013

Kennismaking met de Media Werkplaats Hilversum

Gisteren reisde ik - na lange tijd - weer naar Hilversum. Ruim 23 jaar werkte ik in de mediastad totdat ik door een subsidiestop mijn droombaan - catalogiseerder bladmuziek, applicatiebeheerder, webmaster bij de Muziekbibliotheek van de Omroep - verloor.
Veel werk bij de omroep ging door bezuinigingen verloren en een flink aantal ex-omroepmedewerkers verenigden zich in de Media Werkplaats Hilversum, een stichting waarvan Albert Bek (ex-Wereldomroep) en Bas Nieuwenhuijsen (ex-Spreek'buis) de drijvende krachten zijn. Doel is de oceaan aan kennis van al die mediamensen te bundelen en benutten voor nieuwe inspiratie, ideeën en ontwikkelingen. Twee daarvan werden gisteren gepresenteerd, waarbij de pitch van mijn ex-collega Jan Jaap Kassies mij naar Hilversum trok.

Pitch Nanette en Wim  (foto: Albert Bek)
Maar eerst kwamen Nanette Bakker en Wim Hülsmann (beiden ex-RFO musici) aan het woord. Eendrachtig gaven zij vorm aan een presentatie over wat er komt kijken bij het spelen in een orkest. Van de sollicitatie (proefspel), het studeren, de liefde voor het musiceren, de magie van samen spelen, de stress van het steeds weer moeten presteren. Bij veel van wat ze vertelden staan weinig mensen stil, maar hun verhaal zou velen kunnen inspireren. Met de reacties en tips van hun toehoorders gaan ze enthousiast aan de slag en het zou mij niet verbazen wanneer hun format aanslaat.Jan Jaap Kassies introduceert zijn oral history project

Jan Jaap informeerde de aanwezigen eerst over wat de - nu slapende - collectie van de voormalige Muziekbibliotheek van de Omroep allemaal bevat; van de hoorspelen vanaf de jaren '30, de talloze, onbekende composities die vooraanstaande Nederlandse componisten schreven, de historisch zeer interessante VARA-revues en ga zo maar door. De veelal handgeschreven bladmuziek - zeker in combinatie met materiaal van andere omroepgerelateerde collecties en archieven - is een waardevolle bron voor het vertellen van de rijke, maar vooralsnog genegeerde omroepmuziekgeschiedenis. Het gebrek aan historisch besef (bij de omroep) is hem een doorn in het oog. Zelf werkt hij actief aan de herleving van dit muzikale verleden, onder meer met zijn blogreeks 'Uyt den ouden doosch' en bijdragen aan het omroephistorische tijdschrift Aether.
Gisteren maakte hij bekend steun te zoeken voor een project dat die lacune gaat vullen en het historisch besef zal aanwakkeren. Hij wil een website creëren die de bronnen bundelt en de omroepgeschiedenis vertelt in woord, klank en beeld. Jan Jaap vond die steun gisteren bij enkele aanwezigen (mij incluis) en laten we hopen dat het enthousiasme van deze selecte groep snel om zich heengrijpt. Dit blog is een begin!